ویدیوی آموزشی متن “Come here doggy” درس 6 کتاب first friends 2


ویدیوی آموزشی متن “Come here doggy” درس 6 کتاب first friends 2.

این فیلم آموزشی، شامل تدریس متن درس 6 (صفحه 38) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.

+ تدریس عبارت های مهم مربوط به درس 6

+ تدریس عبارت “Come here, doggy. Here’s your water.” : “بیا اینجا سگ، آب شما اینجاست”

+ تدریس عبارات کلیدی

+ یادگیری در لحظهمنبع