ویدیوی آموزشی شعر اعداد درس 6 کتاب first friends 2ویدیوی آموزشی شعر اعداد درس 6 کتاب first friends 2. فیلم تدریس شعر “اعداد : numbers” صفحه 36 از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2)منبع