ویدیوی آموزشی مکالمه درس 6 کتاب first friends 2دانلود ویدیوی آموزشی مکالمه درس 6 کتاب first friends 2 این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه درس 6 (صفحات 34 و 35) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد …منبع