پاورپوینت فصل 10 كتاب روانشناسي احساس و ادراك: پدیده‌های ادراکی


پاورپوینت فصل 10 كتاب روانشناسي احساس و ادراك: پدیده‌های ادراکی، در 38 اسلاید.

كتاب روانشناسي احساس و ادراك نویسنده دکتر محمود ایروانی دکتر محمد کریم خداپناهی

انسان  بـراي ادراک فاصـله ميان خود و اشياء از نشانه هاي مختلفي استفاده مي كند.  گاهي در موقعیت های مختلف و تصمیم گیری های ادراکی، این نشانه ها متناسب و گاهی متناقض با اطلاعات هستند که باعث میشود فرد گاهی ادراک صحیح و یا ادراک خطا داشته باشد.

از عوامل مهمی که تحت سه گروه یا نظریه مطرح میشوند، می توان از حرکات چشم که به کمک عضلات و جابه جایی سر،  صورت می گیرد اعمال آزمودنی و اطلاعات و تجربیات

 قبلی او را درباره  اشیاء یـا مـوقعیتهای ادراکی نـام برد.

تطابق

همگرايي

ناهمخواني شبكيه ايمنبع