کارگاه های پودمان 2 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر


کارگاه های پودمان 2 (طراحی صفحات وب ایستا) کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر، در قالب فایل های html.

شامل کارگاه های واحد یادگیری ٢(شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا)

و واحد یادگیری 3(شایستگی توسعه صفحات وب ایستا) در قالب فایل های html.

این فایل زیپ شامل 11 کارگاه از واحد یادگیری ٢ (کارگاه 7 تا 18 – کارگاه های 1 تا 6 فایلی نبودند)

و 7 کارگاه از واحد یادگیری 3(کارگاه 1 تا 7) به همراه پروژه “قطعات سخت افزاری رایانه” می باشد.

* تمام فایل ها در محیط Dreamweaver cc 2018 انجام شده است.

واحد یادگیری ٢

کارگاه 7- ایجاد صفحه وب ساده، کارگاه 8- تعیین جهت متن، کارگاه 9- قالب بندی متن، کارگاه 10- ایجاد سرفصل، کارگاه 11- تغییر رنگ عناصر، کارگاه 12- قالب بندی متن با استایل شیت خطی، کارگاه 13- استفاده از استایل شیت داخلی، کارگاه 14- استفاده از استایل شیت خارجی، کارگاه 15- گروه بندی عناصر و ایجاد سرصفحه، منو و پاصفحه، کارگاه 17- ایجاد تارنمای محلی، کارگاه 18- ویرایش صفحه وب و عناصر آن

واحد یادگیری 3

کارگاه 1- ایجاد جدول، کارگاه 2- درج تصویر در صفحه وب، کارگاه 3- درج فیلم و صدا در وب، کارگاه 4- ایجاد پیوند، کارگاه 5- ایجادform، کارگاه 6- طراحی نمون برگ، کارگاه 7- درج فهرست انتخاب و دکمه

تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه ComputerHardware صفحه 130 کتابمنبع