طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول


طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول

دسته بندي : علوم پایه » ریاضی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس ارزش پول در قالب ورد و شامل 6 صفحه.

در آغاز تدریس، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزي ﭘﻮل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ درس را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده دو ﺑﻪ دو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درك ارزش ﭘﻮل ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

شما می تواند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، کار را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزین ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﻴد…

اهداف درس:

✅ اﺳﻜﻨﺎس و ﺳﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
✅ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺮﺗﻜﻪ و اﺳﻜﻨﺎس و ﭘﻮل
✅ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺘﺮ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را درك ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ
✅ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه

دسته بندی: علوم پایه » ریاضی


تعداد مشاهده:
100
مشاهده


فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 6


حجم فایل:100
کیلوبایت

منبع