تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی


تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی، در قالب فایل Word در 20 صفحه.

توانمند کردن افراد موجب مي‌شود تا مدیران سریعتر وبدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازی باعث مي‌شود کارکنان، سازمان و شغل را از خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی نه سازمان‌ها و نه مدیران نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند. مدیر سازمان، مهمترین عامل در توانمندسازی کارکنان می‌باشد زیرا مدیر به طور مستقیم و غیر مستقیم تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مقاله تاریخچه و تعریف توانمندسازی، اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه، مدل‌‌‌های توانمندسازی و عوامل موثر بر توانمندسازی بیان می‌گردد.

 تاریخچه و تعریف توانمندسازی

اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه

مدل‌‌‌های توانمندسازی

توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی

عوامل موثر بر توانمندسازی

رهنمودهايي براي اجراي توانمندسازي

اصول توانمند‌سازی

و …منبع