آشنایی با عدد 1 و 2


طرح درس و روش تدریس ریاضی اول مبحث آشنایی با عدد 1 و 2 در قالب ورد و شامل 12 صفحه.

در صفحه آغازین تم 7 دانش آموزان تصویری از جشن تولد دوقلوها را مشاهده می‌کنند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد تولد، جشن تولد و هدیه دادن پی می‌برند.

آموزگار در مورد در مورد آداب هديه دادن و هديه گرفتن و تشکر از کسی که هديه می‌دهد، نکاتی را که به نظرش می‌رسد را به دانش آموزان تذکر می‌دهد.

اهداف درس:

✅ مرور مفاهيم جمع و تفريق.

✅ نمايش حاصل جمع يا تفريق با نماد چوب خط.

✅ به کارگيری مفاهيم جمع و تفريق در محيط پيرامونی.

✅ برقراری ارتباط با نمايش‌های مختلف عدد يک.

✅ ديدن مصاديق مختلف عدد يک در محيط پيرامونی.

✅ ادامه دادن الگوهای شطرنجی، کشف قانون مربوط به الگو.

✅ درک الگوهايی که به هم متصل هستند و الگوهايی که از هم فاصله دارند.منبع