جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست


طرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس جمع و تفریق با چینه و انگشتان دست در قالب ورد و شامل 12 صفحه.

در صفحه آغازین تم 6 دانش آموزان با دوست یابی و بازی با دوستان آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد بازی با دوستان، نگهداری دوستان، کمک به دوستان پی می‌برند.

آموزگار در مورد آداب دوست يابی، نگهداری دوستان، تربيت دوستان و کمک به دوستان نکاتی را که به ذهنش می‌رسد را با دانش آموزان در ميان می‌گذارد.

اهداف درس:

✅ درک مفهوم جمع با استفاده از ابزار چينه.

✅ درک مفهوم ترکيبی با استفاده از ابزار چينه.

✅ ارائه نمايش‌های مختلف عدد و مفهوم جمع.

✅ درک عدد اصلی یک مجموعه و نمایش آن با انگشتان دست.

✅ آماده شدن برای درک مفهوم تفریق.

✅ تشخيص الگوی شطرنجی و ادامه دادن الگو.

✅ درک قانون مربوط به الگو و بيان آن به صورت کلامی.منبع