نمونه سوال های آزمون رانندگی پایه سومبا خواندن همین سوالات بار اول در امتحان کتبی پایه سوم به راحتی قبول میشوید. نمونه سوال های آزمون رانندگی پایه سوم، در قالب فایل pdf جزوه اسکن شده. این بسته تمام سوالات کاردکس های آیین نامه پایه سوم می باشد که به تعداد ۲۰ کاردکس بوده است که سوالات یکی از این ۲۰ آزمون عینا سر جلسه برای شما می آید …منبع