طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل4: زاویه و نیمساز


طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم درس زاویه و نیمساز در قالب ورد و شامل 6 صفحه.

از آنجایی که دانش آموز با مفهوم زاویه و انواع آن آشنایی دارد، می‌توانید با یک تمرین یا یک مثال یا یک تصویر ساده همانند دکل‌های برق مفهوم زاویه را یادآوری کنید.

سپس با فعالیت یک درس را شروع کنید. در این فعالیت دقت کنید که حتماً به روش گفته شده مجموع زوایای یک مثلث پیدا شوند و هرگز با استفاده از نقاله زاویه‌ها اندازه گیری نشوند، زیرا خطاهای احتمالی در اندازه گیری باعث می‌شود که نتیجه درست و منطقی که مجموع زوایای مثلث برابر با ١٨٠ است حاصل نشود.

اهداف درس:

✅ مجموع زوایای مثلث ١٨٠ درجه است.

✅ درک مفهوم نیمساز و پیدا کردن آن با استفاده از نقاله

✅ به کارگیری مفهوم نیمساز برای پیدا کردن زاویه مجهول در یک شکل هندسیمنبع