تحقیق پیشینه مالیات


تحقیق پیشینه مالیات، در قالب فایل Word در 19 صفحه.

مالیات واژه ای عربی است و در فارسی به معنای باج ، خراج ، زکات مال است و واژه مالیات خود جمع واژه مالیه است .

مالیات یک نوع هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات ، منابع ، خدمات عمومی و ضروری ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند .

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

فهرست مطالب:

معنای لغوی مالیات

پیشینه مالیات در ایران

مالیات در دوره هایی اعم از مادها، هخامنشیان، سلوکیان، ساسانیان، دوران اسلام، امویان، عباسیان، آل بویه، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، غازان خان، دوران معاصر(مالیات هریک از دوره ها بطور جداگانه توضیح داده شده)

تحولات قوانین مالیاتی طی سالها

مالیات بر ارزش افزوده

هدف از اخذ مالیات

گردآورنده : خانم معصومه مددخانیمنبع