پاورپوینت حسابداری و ضرورت شناخت آن


پاورپوینت حسابداری و ضرورت شناخت آن، در 25 اسلاید.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

سوال های تحقیق

متغیرهای مستقل و وابسته

ادبیات تحقیق

پیشینه تجربی

دیدگاه داخلی

دیدگاه خارجی

جنبه نوآوری تحقیق

روش شناسی تحقیق (روش انجام تحقیق از نظر ماهیت و اهداف و شیوه انجام)

جامعه آماری

نمونه آماری و حجم

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش های گردآوری اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها

واژگان کلیدی

نتیجه گیری و پیشنهاداتمنبع