پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه


پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه.

فهرست مطالب:
تعريف پروژه
انواع پروژه
تاريخچه مديريت پروژه
مراحل انجام پروژه
گام هاي برنامه ريزي و کنترل پروژه
روشهاي تهيه اطلاعات و تنظيم شبکه
………

منابع:
-مديريت و کنترل پروژه
علي حاج شير محمدي – جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اصفهان
برنامه ريزي و کنترل پروژه
-محمود نادري پور- سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
برنامه ريزي و کنترل پروژه
-مجتبي گلشني – نشر زمان
کنترل پروژه
-مجيد سبزه پرور – انتشارات ترمهمنبع