طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل2: ضرب عدد در کسر


طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم درس ضرب عدد در کسر در قالب ورد و شامل 6 صفحه.

در این درس، ضرب عدد در کسر بیان می‌شود. در کلاس چهارم قصد نداریم وارد موضوع کسر بزرگتر از واحد بشویم. بنابراین در طرح سؤال‌ها و تمرین‌ها به این نکته توجه داشته باشید.

ابتدا با کمک قطعات مربوط به کسر، ضرب عدد در کسر را به صورت دست ورزي انجام دهید. سپس به فعالیت کتاب برگردید و از دانش آموزان بخواهید به آن پاسخ دهند. پس از بررسی جواب‌ها و جمع بندي درس، کار در کلاس را انجام دهید…

اهداف درس:
✅ پیدا کردن حاصل ضرب یک عدد در یک کسر و درك مفهوم آن و رابطه‌اش با جمع کسرهاي مساوي
✅ حل مسئله هاي مربوط به ضرب عدد در کسر
✅ طرح مسئله براي عبارت ضرب عدد در یک کسر
✅ به کار بردن واژه هاي خمس، ربع، ثلث و نصف در حل مسئله هامنبع