پاورپوینت هزینه های کیفیت COQ


پاورپوینت دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ، در 106 اسلاید.

فهرست مطالب:

هزینه های کیفیت

مدل PAF( پیشگیری ، ارزیابی ، شکست )

1- هزینه های پیشگیری

2- هزینه های ارزیابی

3- هزینه های شکست درون سازمانی

4- هزینه های شکست برون سازمانی

هزینه های عدم انطباق

هزینه های انطباق

هزینه ها

فواید COQ

برپایی و استقرار سیستم COQ

گام 1 :آماده سازی

گام 2 : تعیین هزینه موارد عدم انطباق

گام 3 : جمع آوری داده های سیستم COQ

گام 4 : تجزیه و تحلیل داده های هزینه کیفیت

گام 5 : بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها

گام 6 : بهبود مستمر در عملکرد سیستم COQمنبع