جمع و تفریق با چوب خط


طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، جمع و تفریق با چوب خط، با فرمت ورد شامل 11 صفحه.

در صفحه آغازین تم 5 دانش آموزان تصویری از پيک نيک را مشاهده می‌کنند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلفی در مورد پیک نیک، گردش در طبیعت و مراقبت از طبیعت پی می‌برند.

آموزگار در مورد آداب مراقبت از طبيعت، بازی کردن در طبيعت و ارتباط با طبيعت نکاتی که به نظرش می‌رسد را با دانش آموزان در میان می‌گذارد.

اهداف درس:
✅ استفاده از چوب خط جهت سرشماری اشياء.
✅ آشنايی با مفهوم جمع، درک جمع دو عدد و نمايش آن با استفاده از چوب خط.
✅ آشنايی با مفهوم تفريق با استفاده از انگشتان دست.
✅ مهارت برقراری ارتباط کلامی برای تعريف عمل تفريق.
✅ ارتباط برقرار کردن بين نمايش‌های مختلف يک عدد.
✅ توانايی کشف و ادامه دادن الگوهای تکرار شونده.
✅ تشخيص الگوهای تکرار شونده در محيط اطراف.منبع