تحقیق مقایسه حل های تحلیلی و عددی ضریب شدت تنش حول نوک ترک در صفحه ی دارای ترک مرکزی (CCT)


محتوای فایل دانلودی:

مجموعه فایل .rar شامل فایل حل آباکوس (.cae، .jnl )، فایل گزارش کار (.docx و .pdf) و فیلم شبیه سازی به کمک آباکوس (.mp4) می باشد.منبع