نفرات برتر انتخابی تیم ملی کوراش قایان و بانوان معرفی شدند