یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی


طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل1: یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی، در قالب فایل Word.

این درس به طورکلی به یادآوری مفاهیم و مهارت‌های عددنویسی تا طبقه میلیون می‌پردازد. با توجه به اینکه هیچ موضوع جدیدی مطرح نمی‌شود کار را بدون هیچ مقدمه‌ای با انجام فعالیت این درس شروع کنید.

هدف این فعالیت تشکیل جدول ارزش مکانی و نوشتن و خواندن عدد به کمک آن است. یک صفحه بازی درست کنید و با کمک مهره، بازی را شروع کنید. دانش آموز باید یاد بگیرد که 3 مهره در خانه یکان هزار یعنی 3000 و به ‌این ترتیب بتواند گسترده عدد را نیز بنویسد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ خواندن و نوشتن عددهای تا طبقۀ میلیون
✅ درک روابط بین ارزش رقم‌های مختلف در جدول ارزش مکانی
✅ انجام محاسبات عددی (جمع و تفریق، ضرب و تقسیم)
✅ نوشتن گسترده عددها، پیدا کردن عدد تقریبی و مقایسۀ آنها و درک رابطة بین این سه موضوعمنبع