طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی


طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ماشین های ورودی خروجی، در قالب فایل word.

در ﻛﻼس درس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﻋﺪد ﺧﻮد ﻳﻚ ﻋﺪد دو رﻗﻤﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻒ از ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در وﺳﻂ ﻛﻼس ﻗﺮار دارد ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي آن ﻫﺎ ﻋﺪد ٨ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد. آن ﻫﺎ ﺳﺮﺟﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ ﻛﺎرت‌های ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ و دوﺑﺎره از اﻳﺴﺘﮕﺎه روﺑﺮوي در ﻛﻼس ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺪد ٥ از آن ﻫﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ درك ﻛﻠﻲ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ورود و ﺧﺮوج ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ بتوانند یک عدد یا مقدار ثابت را به یک سری عدد اضافه کنند.
✅ بتوانند یک عدد یا مقدار ثابت را از یک سری عدد کم کنند.
✅ مکعب را تعریف کنند و تعداد وجه‌های آن را بگویند.
✅ چند نوع مکعب در محیط پیرامون خود نام ببرند.
✅ مکعب مستطیل را تعریف کنند.منبع