ببینید | اژه‌ای: دادگاه علنی عوارض دارد، به ما کمک کنید از عوارض آن جلوگیری کنیم


ببینید | اژه‌ای: دادگاه علنی عوارض دارد، به ما کمک کنید از عوارض آن جلوگیری کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود نه فقط یک گوشه از آن.دادگاه علنی عوارضی هم دارد، به ما کمک کنید از عوارض آن جلوگیری کنیم./چندثانیهمنبع