طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: شمارش چندتا چندتا


طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: شمارش چندتا چندتا

دسته بندي : علوم پایه » ریاضی

توضیحات:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: شمارش چندتا چندتا، در قالب فایل Word.

در ﻛﻼس از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻼس ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﻚ ردﻳﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻧﺤﻮه ي ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎي ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ: اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ می‌توانند برای به دست آوردن عدد مربوط به تعداد اشیاء از راه دسته بندی‌های مختلف عمل نمایند.

✅ می‌توانند برای بدست آوردن مجموع تعداد اشیاء و… بصورت جمع یا الگوی عددی عمل نمایند.

✅ از راه دسته بندی‌های مختلف عدد مربوط به تعداد اشیاء را بدست آورند.

✅ مقدار اشیاء را بصورت الگوی عددی با جمع کردن نمایش دهند.

دسته بندی: علوم پایه » ریاضی


تعداد مشاهده:
383
مشاهده


فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 5


حجم فایل:103
کیلوبایت

  • محتوای فایل دانلودی:

    فایل Word


منبع