ساعت در بعد از ظهر


طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ساعت در بعد از ظهر

دسته بندي : علوم پایه » ریاضی

توضیحات:

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل1: ساعت در بعد از ظهر، در قالب فایل Word.

برای شروع کار، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف و ﻛﺎﻏﺬ دو ﺳﺎﻋﺖ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺻﺒﺢ و دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو روش…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ دانش آموز با ساعت در بعدازظهر آشنا شود.

✅ دانش آموز مهارت خواندن زمان با مفهوم قبل از ظهر و بعد از ظهر را کسب کند.

✅ دانش آموز الگوی شمارش درساعت را کسب کند.

✅ دانش آموز بتواند گسترده مکعب را بکشد.

✅ دانش آموز بتواند یک مکعب بسازد.

دسته بندی: علوم پایه » ریاضی


تعداد مشاهده:
362
مشاهده


فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 5


حجم فایل:98
کیلوبایت

  • محتوای فایل دانلودی:

    فایل word


منبع