قسمت پنجم برنامه ارزشهای رزمی + فیلم ارزشهای رزمی


مدیر مسئول پایگاه خبری رزمی نیوز، نویسنده تحلیلگر و خبرنگار ورزشهای رزمی، عضو شورایعالی فنی انجمن ملی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشهای رزمی قهرمان ملی ، مشاور و راهنمای ورزشهای رزمیمنبع