افیلی نخستین شبکه افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش) در ایران – Affili is the first affiliate marketing network (collaboration in sales) in Iran

افیلی یک پلتفرم همکاری در فروش است که زیرساخت فنی مناسب را در اختیار فروشگاه ها و ناشران قرار می دهد تا از طریق این زیرساخت با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و درآمد و فروش خود را افزایش دهند.

Affili is a sales collaboration platform that provides the right technical infrastructure for stores and publishers to communicate with each other through this infrastructure and increase their income and sales

افیلی نخستین شبکه افیلیت مارکتینگ (همکاری در فروش) در ایران – Affili is the first affiliate marketing network (collaboration in sales) in Iran